WDC มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและสังคมไทย บนฐานการดำเนินงานที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล