ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน WDC ได้ยึดถือ 5 หลักค่านิยมองค์กร ได้แก่ Passion, Positive Attitude, Goal Oriented, Honesty และ Service Mind ที่เปรียบเสมือนเป็น DNA ที่ WDC ใช้สร้างบุคลากรและองค์กรที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร