นโยบายความเป็นส่วนตัว

          บริษัท เวสเทิร์นเดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามคำนิยามด้านล่าง) เราตระหนักดีว่าท่านสนใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราจะช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการหรือตามความต้องการเฉพาะของท่าน ซึ่งไม่เพียงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการในเครือกลุ่มบริษัท เวสเทิร์นเดคอร์ คอร์ปอเรชั่น เราขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้แก่เรา และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล พร้อมส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลและการบริการลูกค้าให้แก่ท่าน

          ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้จะอธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามด้านล่าง) ตลอดจนสิทธิในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกองค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราและมีข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามด้านล่าง) อยู่ในการจัดการของเรา อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา หรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ประกอบไปด้วย (i) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ii) บุคคลสำหรับติดต่อ พนักงาน บุคลากร ผู้ได้รับอนุญาต ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดก็ตามที่มีอำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ หรือทำรายการธุรกรรมในนามของลูกค้านิติบุคคลของเรา และบริษัทในเครือของลูกค้า (iii) ผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (iv) ผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น ๆ ของเรา และ (v) บุคคลอื่นที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามด้านล่าง) เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสารออนไลน์ งานกิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ [ซึ่งอาจมีรายละเอียดแยกไว้ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราทำการเก็บรวบรวม]

          เราอาจทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่บังคับใช้และวิธีการที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางสื่อสารอื่นของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใด ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมต่อไป 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือสามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับท่านตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ด้านล่าง ซึ่งในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (เช่น ผ่านตัวแทน, พนักงาน , พนักงานขาย, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า, แอปพลิเคชัน) หรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่น (เช่น สื่อสังคมออนไลน์, แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งสาธารณะอื่น ๆ) หรือผ่านบริษัทแม่ของเรา, บริษัทในเครือ, บริษัทย่อย, พันธมิตรทางธุรกิจเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อของท่านกับเรา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเราและจากภายในกลุ่มกลุ่มบริษัท เวสเทิร์นเดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น  

          ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม, ใช้ หรือเปิดเผย, จะแตกต่างกันไปตามขอบเขตของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่คุณอาจเคยใช้หรือมีความสนใจ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

           1) ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง ฯลฯ
           2) รายละเอียดการติดต่อ : ที่อยู่, อีเมล, เบอร์งาน, เบอร์มือถือ, ID โซเชียลมีเดีย, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
           3) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน : รูปภาพ, วิดีโอ, เชื้อชาติ, ศาสนา, สัญชาติ, กรุ๊ปเลือด ฯลฯ

          ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น เช่น คุกกี้ (Cookie), และพฤติกรรมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต, ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้, ประเภทของการสืบค้นประวัติการค้นหา, ภาษาในการสืบค้น, หมายเลขไอพี (IP Address), ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาหรือบริการออนไลน์ของเรา (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม, เนื้อหาที่เข้าชม, ลิงก์ที่คลิก หรือฟีเจอร์ที่ใช้), เวลาและความถี่ที่ท่านใช้บริการออนไลน์ของเรา, หน้าเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านคลิกลิงก์เชื่อมโยงมายังบริการออนไลน์ของเรา (อื่นๆ เช่น, ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง (Referrer URL) และรายงานเว็บไซต์ล่ม โดยในกรณีที่อาจมีการนำข้อมูลใดก็ตามผนวกเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการนำข้อมูลอื่นมาใช้ในการสร้างประวัติบุคคลแล้วนั้น เราจะจัดการข้อมูลอื่นดังกล่าวหรือข้อมูลที่มีการผสมผสานนั้น เฉกเช่นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ท่านสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน โดยอาจเลือกปฏิเสธคุกกี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ หากท่านใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้ลบหรือปฏิเสธคุกกี้จะถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้และจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของท่าน

          หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชื่อ- นามสกุลของบุคคลดังกล่าว, รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน, รายได้ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น; กรุณาแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (ในกรณีที่จำเป็น)

          เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น

          เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเฉพาะเมื่อผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ให้การยินยอมแล้วเท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง (ในกรณีที่จำเป็นต้องขอความยินยอม), หรือจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลนั้น หากพบว่าเราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง, ในกรณีที่จำเป็นต้องขอความยินยอม หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้เจตนา, เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที หรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อเราสามารถอ้างอิงฐานกฎหมายที่นอกเหนือจากความยินยอมได้เท่านั้น

 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

          2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องมีการให้ความยินยอม

เราจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ :

          1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
          • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา, เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน
          • ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ, ข้อมูลการจำลองใบหน้า, ข้อมูลการสแกนม่านตา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าอาคารสถานที่และวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
          2) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อดำเนินการด้านการตลาด การสื่อสาร ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ ข่าวสาร และข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรากลุ่มบริษัท เวสเทิร์นเดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามความต้องการที่ท่านแสดงไว้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
          3) การจับสลากชิงรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ: เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ การแข่งขัน การจับสลากชิงรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่แต่เพียงผู้เดียว และข้อเสนอ/กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
          4) การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจ, การประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงผลประกอบการทางการตลาด; ตลอดจนข้อเสนอและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา; เพื่อประเมินความสนใจของท่านจากการปรับปรุง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนารูปแบบในการจำแนกกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจ, เพื่อประเมิน, พัฒนา, จัดการ, ปรับปรุง, วิจัย และพัฒนาบริการ, ผลิตภัณฑ์, ระบบ และการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ท่านและลูกค้าทุกคนของเรา
          5) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา: เช่น เพื่อการบริหาร, ดำเนินการ, ติดตาม, สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม, มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการสัมผัสประสบการณ์บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบของเราที่มีอยู่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบของเราที่มีอยู่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
          ในกรณีที่ความยินยอมตามหลักกฎหมาย, คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ.ซึ่งสามารถทำได้, โดยติดต่อ  info@wdc.co.th. การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการรวบรวม, การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะถูกเพิกถอน

          2.2. ที่เราอาจอาศัยและฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งของเราและบุคคลภายนอก (4) ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจรัฐ

          1) เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับท่าน; เพื่อจัดทำรายละเอียดสัญญา, ธุรกรรมทางการเงิน, และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม, การตรวจยืนยันความถูกต้อง และการยกเลิก;
          2) การลงทะเบียนและพิสูจน์ยืนยันตัวตน: เพื่อลงทะเบียน, พิสูจน์, ระบุตัวตน และยืนยันตัวท่านเองหรือตัวตนของท่าน;
          3) การสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพื่อสื่อสารกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากเรา และเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากท่าน; เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา; เพื่อจัดการคำถามเกี่ยวกับการบริการลูกค้า, คำขอ, ความคิดเห็น, คำร้อง, การเรียกร้องสิทธิในการรับประกัน, ข้อพิพาทหรือการชดใช้ค่าเสียหาย; การจัดการประเด็นทางเทคนิคและเงื่อนไขทางการค้า;
          4) การประมวลผลธุรกรรมหรือการชำระเงิน: เช่น เพื่อประมวลผลการชำระเงินหรือรายการธุรกรรม, ตลอดจนการเรียกเก็บเงิน, การประมวลผล, การหักบัญชี, การคืนเงิน, การไกล่เกลี่ยประนีประนอม. ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการเงิน, รายการธุรกรรม, และการชำระเงินทั้งหมด, การออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และการนำส่งรายการต่าง ๆ ที่กล่าวมา;
          5) การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ: เช่น ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าของท่านให้เป็นปัจจุบัน; เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง; วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกค้า; เพื่อเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ หรือการดำเนินการ, จัดการ และบำรุงรักษาการดำเนินธุรกิจของเราด้วยประการอื่น; เพื่อบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการระบบสื่อสาร, การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ; การรักษาการบริหารธุรกิจภายในองค์กรตามข้อกำหนด, นโยบาย และกระบวนการกำกับดูแลภายในองค์กร; และเพื่อจัดเก็บบันทึกความถี่ของการเยี่ยมชม;
         6) การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับและตามการกำกับดูแล: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย, กระบวนการทางกฎหมาย, คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศไทย, ด้วย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล, หน่วยงานกำกับดูแล, หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามดังกล่าว, และเมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย, กระบวนการตามกฎหมาย, หรือคำสั่งจากภาครัฐนั้น; เพื่อรายงานภาษีและจัดการการรายงานภาษี; เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านภาษี, หน่วยงานกำกับดูแลการบริการทางการเงิน, หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ , ตลอดจนการตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรม;
          7) การคุ้มครองผลประโยชน์ของเรา: เพื่อรักษาความปลอดภัยและความชอบธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบในพื้นที่ของเรา, เช่น การตรวจจับ, ป้องกัน และตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง, เพื่อกำหนดความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและระบุรายการธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง, ข้อร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันการสูญหายของสมบัติและทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อต้องห้าม (Sanction List), การจัดการความเสี่ยง, การบันทึกและการตรวจสอบภายใน, การจัดการทรัพย์สิน, ระบบ และการควบคุมอื่น ๆ ทางธุรกิจ; เพื่อติดตามเหตุการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำผิดทางอาญา และเพื่อรักษาความปลอดภัยและความชอบธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือการดำเนินคดี;
          8) ธุรกรรมภาคธุรกิจ: ในกรณีที่มีการขาย, โอน, ควบรวมธุรกิจ, ฟื้นฟูกิจการ, หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกรายหนึ่งหรือมากกว่านั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม;
          9) ชีวิต: เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต, ร่างกาย, หรือสุขภาพของบุคคล. หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอ, เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านได้.

3. เราเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร

          เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกต่อไปนี้ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายนี้. ทั้งนี้บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ท่านสามารถเข้าดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมว่าบุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เนื่องจากท่านจะอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

          3.1. ภาพรวมการจัดการข้อมูลของกลุ่ม บริษัท เวสเทิร์นเดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          3.2. ผู้ให้บริการของเรา

          เราอาจใช้บริษัทอื่น, ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้ให้บริการแทนเรา หรือช่วยเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของเราหรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมทั้ง, และไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, (2) บริษัทด้านการทำการตลาด บริษัทสื่อโฆษณา บริษัทออกแบบ บริษัทสร้างสรรค์งานโฆษณา และบริษัทด้านการสื่อสาร, (3) บริษัทผู้จัดทำแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาดต่าง ๆ และบริษัทบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการระบบคลาวด์, (5) ผู้ให้บริการการบริหารทรัพย์สิน, (6) บริษัทตัวแทนขาย, (7) บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และจัดส่ง, (8) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบชำระเงิน, (9) บริษัทวิจัย, (10) ผู้ให้บริการวิเคราะห์, (11) บริษัททำการสำรวจ, (12) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center), (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร, (14) ผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก, (15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์.

          ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว, ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้. อย่างไรก็ตาม,เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการเท่านั้น, และเราได้ขอให้บุคคลดังกล่าวไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น. เราจะกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการที่ร่วมงานกับเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด.

          3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

          เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตรของเราเพื่อนำเสนอและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าหรือคนที่มีโอกาสจะมาเป็นลูกค้า ตัวอย่างพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวเช่น, สถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร, บริษัทจัดการระบบการเข้าถึง, บริษัทโทรคมนาคม, ผู้สนับสนุน, พันธมิตรที่ใช้แบรนด์ร่วมกัน และบุคคลภายนอกรายอื่นที่เราทำการตลาดหรือส่งเสริมการขายร่วมด้วย

          3.4. บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด

          ในบางกรณี, เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงหน่วยงานของรัฐ, ศาล, หน่วยงานกำกับดูแล, เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกรายอื่นที่เราเห็นว่าจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา, สิทธิของบุคคลภายนอก, ความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคล หรือเพื่อตรวจหา, ป้องกัน หรือจัดการการฉ้อโกง หรือประเด็นด้านความมั่นคง, ปลอดภัย

          3.5. ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

          ประกอบไปด้วยทนายความ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้สอบบัญชี ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี

          3.6. ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือภาระหน้าที่

          บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับมอบหมายของเรา, ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ, ควบรวมกิจการ, การโอนธุรกิจ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด, การซื้อขาย, กิจการร่วมค้า, การโอนสิทธิ, การโอนหรือจำหน่ายธุรกิจ, ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเรา; จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

          เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) ในต่างประเทศ. เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย และผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือมีข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องให้ความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมไว้และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเราเท่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่รวบรวมมาอีกต่อไป เราจะยกเลิกข้อมูลนั้น ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล ข้อมูลบางอย่างอาจถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน ซึ่งเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้:

          1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน  ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจกำหนดให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอมาแก่ท่าน
          2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง
          3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้เรา (ข) หากเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาของเราที่ทำกับท่าน
          4) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการ  เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบขายตรง
          5) สิทธิในการระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
          6) สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ
          7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเช่นนั้นหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
          8) สิทธิในการร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา

          หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่:

          บริษัท เวสเทิร์นเดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
          1168/81-82 ชั้น 27 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์
          ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
          กรุงเทพฯ 10120
          info@wdc.co.th