WDC ขอขอบคุณคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมของเราในครั้งนี้

          วันที่ 27 ตุลาคม 2565 WDC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดโชว์รูมสาขา CDC ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกว่า 70 คน เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัสดุปิดผิวชนิดต่างๆ รวมถึงได้สัมผัสกับวัสดุของจริง เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้กับการเรียนรู้วิชาหลักการออกแบบ

          WDC ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้อง และวัสดุปิดผิว รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สถาปนิกรุ่นใหม่ทุกท่านในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมต่อไป