WDC ยังมองเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมการศึกษาด้วยการพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนบนดอยในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

WDC ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำแนวคิดใหม่ๆ สำหรับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมใหม่ใน …